اینجا دنیای جدیدتو بساز !!

به دنیا خوب نگاه کن. دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست بپا خیز و از فرصت های جدید استفاده کن